SP29-SOFT-(Alexa-Limon)

Anthony Carpio

Alexa Limon,#13, and Mikayla Thielgas, #9 confront Oregon State players at CSUN’s Matador Diamond on Wednesday, March 28. Yoko Maegawa / Contributer